برنامه آموزشی ترم

دانشجویان محترم جهت مشاهده برنامه آموزشی به لینک زیر مراجعه نمایند:

http://edu.iaurasht.ac.ir/login.aspx