برنامه آموزشی ترم

دانشحویان محترم جهت مشاهده برنامه آموزشی به لینک زیر مراجعه نمایند:

http://edu.iaurasht.ac.ir/login.aspx            

 دروس دوره کاردانی ناپیوسته حسابداری (ورودی ۹۵ به بعد)                

دروس دوره کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری (مدرک پایه نظام قدیم سه ساله نظری-پیش دانشگاهی-نظام قدیم)

دروس دوره کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری ورودی ۹۵ به بعد ( مدرک پایه دیپلم فنی حرفه ای حسابداری)

دروس دوره کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری ورودی ۹۵ به بعد (مدرک پایه دیپلم کارودانش حسابداری)

دروس دوره کارشناسی پیوسته حسابداری (ورودی۹۶ به بعد)

دروس دوره کارشناسی ناپیوسته حسابداری (ورودی ۹۵به بعد)

دروس دوره کارشناسی حسابداری -دولتی

دروس دوره کارشناسی حسابداری -حسابرسی

دروس دوره کارشناسی حسابداری - مالیاتی

دروس دوره کارشناسی ارشد حسابداری ورودی ۹۵ به بعد (مدرک پایه حسابداری)

دروس دوره کارشناسی ارشد حسابداری ورودی ۹۵ به بعد (مدرک پایه غیر حسابداری)

 دروس دوره دکتری حسابداری ورودی ۹۷ و بعد از آن

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۳۹۷