کارکنان

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: صدیقه مظفری بلوچی

شرح وظایف: مسئول دفتر دانشکده مدیریت و حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی 

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۳۴

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: ابراهیم نصیری فرد

شرح وظایف: انجام امور آموزشی مربوط به دانشجویان شامل ارائه دروس، ثبت نام، گزارشات تحصیلی، انجام امور فارغ التحصیلی و پاسخگویی به دانشجویان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۴۰  آدرس پست الکترونیکی:nasirifardebrahim[at]yahoo.com

سوابق اجرایی: مسئول مزرعه آموزشی پنجاه هکتاری، کارشناس آموزش گروه کشاورزی، کارشناس آموزش گروه تحصیلات تکمیلی مدیریت و حسابداری، کارشناس رسمی دادگستری

سوابق پژوهشی:

۱- چاپ مقاله در فصلنامه علمی - پژوهشی تعاون کشاورزی، تابستان ۹۳ (نفراول)

۲- چاپ مقاله در فصلنامه علمی - پژوهشی تعاون کشاورزی، زمستان ۹۳ (نفر اول)

۳- چاپ مقاله ISI در مجله Journal of Biodirersity and Enrironmental science، اردیبهشت ۹۳

۴- چاپ مقاله ISIدر MAGNT Research Report در آبان ۹۳

۵- چاپ مقاله تحلیل روحیه کارآفرینی مدیران شرکت های تعاونی مستقر در استان های گیلان،  در همایش تازه های مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۶- چاپ مقاله ISI در مجله Scientific Research and Essay (عنوان مقاله مقایسه صفات مورفولوژیکی چند رقم گوجه سبز و آلوی ایران)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: خانم معصومه بهبودی

شرح وظایف: مسئول آموزش مدیریت بازرگانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات فارسی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۴۱

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: خانم آسایش طلب

شرح وظایف: آموزش حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۴۴

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: فریبا صحراپور

شرح وظایف: مسئول آموزش حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۴۲

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: معصومه زحمتکش

شرح وظایف:  آموزش حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۴۴

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: سیما اسدی

شرح وظایف: آموزش حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی 

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۴۵

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: آتوسا شایانفر

شرح وظایف: مسئول آموزش مدیریت دولتی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۳۸

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: بهزاد کاظم پور

شرح وظایف:  آموزش مدیریت

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی 

اطلاعات تماس: داخلی: 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه:دانشکده مدیریت و حسابداری

نام و نام خانوادگی: شهرام عبادتی

شرح وظایف: کارشناس خدمات ماشینی دانشکده

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی نرم افزار

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۶۳   آدرس پست الکترونیکی: sharam.ebadati[at]yahoo.com

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

 

آخرین ویرایش۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸