کارکنان

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: علی دلپسند                         

پست سازمانی: مسئول دفتر دانشکده مدیریت و حسابداری

شرح وظایف:  انجام کارهای محوله دفتری مربوط به دانشگاه

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۰۱۳۳۳۴۲۴۰۹۰          داخلی: ۱۲۳۴

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

ام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: سیما اسدی

شرح وظایف:  مسئول امور آموزشی گروه حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی 

اطلاعات تماس:     شماره تلفن دانشگاه: ۰۱۳۳۳۴۴۷۸۹۹       داخلی: 1242

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: آتوسا شایان فر

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری) 

شرح وظایف: کارشناس آموزش مدیریت دولتی و صنعتی

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی 

اطلاعات تماس:      شماره تلفن دانشگاه: ۰۱۳۳۳۴۴۷۸۹۹       داخلی: 1238 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: لیلا جوادپور

شرح وظایف: کارشناس آموزش حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس:    شماره تلفن دانشگاه: ۰۱۳۳۳۴۴۷۸۹۹        داخلی: 1245

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: زهره ولی زاده

شرح وظایف: کارشناس آموزش حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی 

اطلاعات تماس:    شماره تلفن دانشگاه: ۰۱۳۳۳۴۴۷۸۹۹      داخلی: 1244

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: بهزاد کاظمی پور

شرح وظایف:  کارشناس آموزش مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی 

اطلاعات تماس:    شماره تلفن دانشگاه: ۰۱۳۳۳۴۴۷۸۹۹     داخلی: 1259

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: زهرا قویدل

شرح وظایف:  کارشناس آموزش حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس:   شماره تلفن دانشگاه: ۰۱۳۳۳۴۴۷۸۹۹     داخلی: 1243

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: یلدا کناره

شرح وظایف:  کارشناس آموزش مدیریت بازرگانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس:   شماره تلفن دانشگاه: ۰۱۳۳۳۴۴۷۸۹۹    داخلی: 1241

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: خانم آسایش طلب

شرح وظایف:  مسئول امتحانات دانشکده مدیریت و حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی 

اطلاعات تماس:   شماره تلفن دانشگاه: ۰۱۳۳۳۴۴۷۸۹۹    داخلی: 1258

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: سید جواد میرحاتمی

شرح وظایف: بایگانی آموزش

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم 

اطلاعات تماس:   شماره تلفن دانشگاه: ۰۱۳۳۳۴۴۷۸۹۹    داخلی: 1266

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: ( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا علیدوست

شرح وظایف:  بایگانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی 

اطلاعات تماس:   شماره تلفن دانشگاه: ۰۱۳۳۳۴۴۷۸۹۹    داخلی: 1266

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه:دانشکده مدیریت و حسابداری

نام و نام خانوادگی: شهرام عبادتی

شرح وظایف:  رسته فرابری و داده (انجام امور مربوط به آی تی دانشکده)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی 

اطلاعات تماس:    شماره تلفن دانشگاه: ۰۱۳۳۳۴۴۷۸۹۹ داخلی: ۱۲۶۳

آدرس پست الکترونیکی: shebdm[at]gmail.com

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: 

نام و نام خانوادگی: حمید رهبر

شرح وظایف:  مسئول دفتر جذب هیات علمی

اطلاعات تماس: داخلی: 1252

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: ( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: بهرام نوروزی

شرح وظایف:  کارشناس امور پژوهشی و آموزشی (تنظیم صورتجلسه های شورای پژوهشی و بارگذاری آنها در سامانه پژوهشیار، انجام امور مربوط به پایان نامه ها و صورتجلسات دفاع)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس:   شماره تلفن دانشگاه: ۰۱۳۳۳۴۴۷۸۹۹     داخلی: 1241

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۳۹۹