کارکنان

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: سیما اسدی

شرح وظایف: مسئول دفتر دانشکده مدیریت و حسابداری

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۳۴

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: آتوسا شایان فر

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری) 

شرح وظایف: مسئول آموزش مدیریت دولتی

اطلاعات تماس: داخلی: 1238 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: فریبا صحراپور

شرح وظایف: مسئول آموزش حسابداری

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۴۲

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: معصومه زحمتکش

شرح وظایف:  آموزش حسابداری

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۴۴

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: لیلا جوادپور

شرح وظایف: آموزش حسابداری

اطلاعات تماس: داخلی: 1245-1244

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: زهره ولی زاده

شرح وظایف: آموزش حسابداری

اطلاعات تماس: داخلی: 1245- 1244

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: بهزاد کاظم پور

شرح وظایف:  آموزش مدیریت بازرگانی

اطلاعات تماس: داخلی: 1259

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: زهرا قویدل

شرح وظایف:  آموزش مدیریت بازرگانی

اطلاعات تماس: داخلی: 1241

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: یلدا کناره

شرح وظایف:  آموزش مدیریت صنعتی - مدیریت اجرایی

اطلاعات تماس: داخلی: 1241

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: خانم آسایش طلب

شرح وظایف:  مسئول امتحانات دانشکده

اطلاعات تماس: داخلی: 1258- 1257

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: سید جواد میرحاتمی

شرح وظایف: بایگانی آموزش

اطلاعات تماس: داخلی: 1241

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه:دانشکده مدیریت و حسابداری

نام و نام خانوادگی: شهرام عبادتی

شرح وظایف:  مسئول سایت دانشکده 

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۶۳   آدرس پست الکترونیکی: sharam.ebadati[at]yahoo.com

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: 

نام و نام خانوادگی: حمید رهبر

شرح وظایف:  مسئول دفتر جذب هیات علمی

اطلاعات تماس: داخلی: 1252

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: ( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: تقی حسینی خراط

شرح وظایف:  خدمات

اطلاعات تماس: داخلی: 1234

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: ( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: سعید حسین زاده 

شرح وظایف:  خدمات

اطلاعات تماس: داخلی: 1234

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

 

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۳۹۹