تماس با ما

شماره های داخلی گروههای آموزشی دانشکده مدیریت  و حسابداری:

گروه آموزش حسابداری:

    ۱-آقای حجتی:۱۲۴۳        ۲-خانم توکلی:۱۲۴۴    ۳-خانم رضاپی فر:۱۲۴۴         ۴-خانم صحراپور:۱۲۴۲           ۵- خانم گلبرگ:۱۲۴۵

  گروه آموزشی مدیریت:

۱-خانم شایانفر(کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی):۱۲۳۸       ۲-خانم شبان(کارشناسی مدیریت بازرگانی):۱۲۳۹           ۳-خانم کریمی(کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ):۱۲۳۹

۴-خانم مظفری(کارشناسی مدیریت صنعتی و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی):۱۲۳۷

گروه آموزشی مدیریت:

۱-آقای حیدرنیا(دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی داخلی):۱۲۴۱           ۲-آقای شیرین پور(کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی داخلی و بیمه):۱۲۴۱

۳-آقای نصیری(کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی تحول و مالی):۱۲۴۰

کتابخانه:۱-خانم باقری:۱۲۶۳-۱۲۶۲                  ۲-خانم میرزاجانی:۱۲۶۳-۱۲۶۲

امتحانات:خانم هاشمی:۱۲۵۸  

شماره تلفن های مستقیم دانشگاه:۸۹ الی ۳۳۴۲۴۰۸۰  

آدرس دانشکده مدیریت و حسابداری:ضلع شمالی مجتمع آموزشی امام خمینی

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۳۹۴