معاون دانشکده

معاون دانشکده مدیریت و حسابداری

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا رضایی کلیدبری

اطلاعات تحصیلی:

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی

رتبه: استادیار

دانشگاه محل اخذ: دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

سوابق اجرایی:

۱- عضو هیات علمی و استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال ۱۳۸۴

۲- معاون دانشکده مدیریت و حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال ۱۳۹۲

۳- عضو شورای آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال ۱۳۹۲

۴- عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال ۱۳۹۲

۵- عضو شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال ۱۳۹۲

۶- عضو کمیته ارتقای  کیفیت آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال ۱۳۹۲

۷- دبیر کمیته بهینه سازی و ارتقای کیفیت و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال ۱۳۹۲

۸- رییس کمیته بهینه سازی و ارتقای آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ۱۷ از سال ۱۳۹۳

 

سوابق پژوهشی:

مقالات: نشریات

۱. داوری، علی و حمیدرضا رضایی. توانمند‌سازی کارکنان. نشریه صنعت خودرو سال ششم، شماره ۶۰، اسفند ۱۳۸۱ .

۲. داوری، علی و حمیدرضا رضایی. نقش مدیران در مراحل مختلف چرخه عمر سازمان. پیام ایران خودرو، سال هفتم، شماره ۷۶ ، اردیبهشت ۱۳۸۲ .

۳. رضایی، حمیدرضا و مهدی صانعی. جهانی شدن و چالش‌های فراروی مدیران. نشریه تدبیر، سال چهاردهم، شماره ۱۴۰، دیماه۱۳۸۲ .

۴. رضایی، حمیدرضا و طاهر روشندل اربطانی. بررسی نظام‌های پرداخت در مدیریت منابع انسانی. نشریه تعاون ، شماره ۱۴۵، مهر ۱۳۸۲ .

۵. رضایی، حمیدرضا و علی داوری. ساختاردهی سازمان از دیدگاه مینتزبرگ. نشریه صنعت خودرو. سال هفتم، شماره ۷۲ ، اسفند ۱۳۸۲ .

۶. رضایی، حمیدرضا و علی داوری . دولت الکترونیک.  نشریه تدبیر، سال پانزدهم .شماره ۱۴۶،تیرماه ۱۳۸۳ .

۷. رضایی، حمیدرضا و مهدی صانعی. کسب مزیت رقابتی پایدار از طریق بکارگیری موثر نیروی انسانی . نشریه تدبیر،  سال پانزدهم . شماره ۱۴۸، شهریورماه۱۳۸۳ .

۸. رضایی، حمیدرضا و مهدی صانعی. مدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی. نشریه تدبیر، سال پانزدهم. شماره ۱۴۵، خردادماه ۱۳۸۳ .

 ۹. رضایی حمیدرضا و علی داوری. بررسی نقش دولت و خط‌مشی‌های دولتی در توسعه کارآفرینی . فصلنامه علمی- پژوهشی علوم مدیریت ایران. سال اول ، شماره دوم ، پاییز ۱۳۸۵

۱۰. فقیهی، ابوالحسن و حمیدرضا رضایی. مطالعه بیمارستان‌های استان تهران از دیدگاه تئوری‌ خادمیت. فصلنامه علمی- پژوهشی علوم مدیریت ایران. سال سوم، شماره نهم، بهار ۱۳۸۷

۱۱. فقیهی، ‌ابوالحسن‌ و حمیدرضا رضایی. از بوروکراسی تا پسابوروکراسی. فصلنامه علمی- پژوهشی علوم ‌مدیریت ‌ایران. در حال داوری

۱۲. صالحی، سجاد و حمیدرضا رضایی. مطالعه کیفیت خدمات و رضایت مراجعه کنندگان در سازمان‌های دولتی. دو ماهنامه علمی­- ترویجی توسعه انسانی پلیس. شماره ۳۳. بهار ۱۳۹۰

۱۳. باقرسلیمی، سعید و حمیدرضا رضایی. نقش رهبری خدمتگزار در ارتقای اعتماد سازمانی در ادارات امور مالیاتی استان گیلان. نشریه علمی- پژوهشی مدیریت توسعه و تحول. سال دوم.شماره۵؛ پاییز ۱۳۸۹

۱۴. گودرزوند چگینی و حمیدرضا رضایی کلیدبری. بررسی نقش رهبری معنوی مدیران بر توانمندسازی کارکنان بانک . نشریه علمی- پژوهشی رسالت مدیریت دولتی.شماره ۱؛ پاییز ۱۳۹۰

۱۵. رضایی کلیدبری، حمیدرضا و علی داوری. بررسی و مقایسه سطح آمادگی الکترونیکی سازمان مورد مطالعه:  دو موسسه مالی و بازرگانی. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات . سال اول ، شماره اول ، پاییز ۱۳۹۱

۱۶. رضایی کلیدبری ، حمید رضا؛ رضایی دیزگاه ،مراد ؛ رستگار، فاطمه . نقش طراحی مجدد شغل در توانمند سازی و تعهد سازمانی کارکنان در شرکتهای دولتی استان گیلان ؛فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه و تحول.۱۳۹۱

۱۷. رضایی کلیدبری، حمیدرضا ؛ باقرسلیمی ، سعید ؛ فلاحی ، شهربانو . نقش توانمند سازی و روان شناختی در ارتقای تعهد سازمانی با توجه به سطح تحصیلات تکمیلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان رشت. فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت توسعه و تحول دانشگاه آزاد قزوین .۱۳۹۱

۱۸. رضایی کلیدبری ، حمیدرضا ؛ باقرسلیمی ، سعید ؛ رضوی ، نازنین . نفش سرمایه اجتماعی در بهبود حاکمیت خوب شهری شهرهای استان گیلان . فصلنامه علیم و پژوهشی مدیریت توسعه و تحول دانشگاه آزاد قزوین . ۱۳۹۲

۱۹. رضایی کلیدبری، حمیدرضا و علی داوری ، پورناصرانی؛ امیر ، محمدی آلمانی ؛ امین. تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی محیطی بر ارتقای سرمایه فکری سبز مورد  مطالعه:  واحدهای صنعتی فعال در شهر صنعتی رشت شماره ۱۵ ، پاییز ۱۳۹۲

۲۰. رضایی کلیدبری، حمیدرضا ؛ گوردزوند چگینی ، مهرداد؛ علوی فومنی ، سیده فاطمه .تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر بهبود عملکرد صنایع تولید قطعات خودروئی.فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت تهران . ۱۳۹۳

۲۱. رضایی کلیدبری ، حمیدرضا ؛ نظری ؛مونا . نقش مدیریت دانش استراتژیک در نوآوری و عملکرد (مطالعه موردی : بانک ها و بیمه های سطح شهر رشت ) .فصلنامه علمی – تخصصی پژوهش های علوم انسانی  اصفهان. ۱۳۹۳

۲۲. گودرزوند چگینی، مهرداد و حمیدرضا رضایی کلیدبری. مدلسازی و نظرسنجی راهبردها با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن  . پژوهشنامه مالیات. شماره ۷۲؛ زمستان ۱۳۹۳

 

23. Morad Rezaei D., Hamidreza Rezaei K., Hamidreza Alipour, Sajjad Salehi K. Service Quality, Client Satisfaction and Client Personality in the Public Companies. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(3): 483-491, 2011

24.Saeed Baghersalimi., Hamidreza Rezaei K., Hamidreza Alipour, masoome ashkanpoor. Organizational Citizenship Behavior And Employees Social capital . Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(8): 1158-1193, 2011

25. Hamidreza Rezaei K., Morad Rezaei D., Fateme Rastgar. Investigating Relationship between Empowerment and Organizational Commitment In Public sector. Trends in Advanced Science and Engineering, 2(1): 42-48, 2011

26. Hamidreza Rezaei K., , Sajjad Salehi K. Effectiveness and Agility. Asia Pacific Business Innovation and Technology management society, 2011

27. Hamidreza Rezaei K., Morad Rezaei D., Azim yusefi . The Relationship Between Organization commitment and Job Performance . Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, 3(6): 555-568, 2011

28. Hamidreza Rezaei K.,Formulating a Conceptual Framework For Entrepreneurship Policies towards sustainable Development in Iran. The 10th APEF International conference on International Trade and Entrepreneurship. 18-20 October 2011

29. Hamidreza Rezaei K., Saeed Baghersalimi , Nazanin Razavi. The role of Social Capital on Improving the Good Urban Governance . Trends in Social Science, 2(1): 23-31, 2012

30. Hamidreza Rezaei K., Morad Rezaei D, Pegman Rajabi. The Relationship Between Cultural Intelligence and Job Performance of Operational Staffs in Ports . Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(6): 6133-6138, 2012

31. Hamidreza Rezaei K. Sajjad Salehi K. Appropriate Management Systems and Accountability (Tehran Province Hospitals) . Texas Journal of Science, 23(3): 583-590, 2012

32. Fereshteh Hossein Zadeh Raad & . Hamidreza Rezaei K. Study on the relationship of intellectual capital And knowledge productivity in Guilan Industry, Mine and commerce organization. Trends in Advanced Science and Engineering. 6 (1) : 38 -45,2012

33. Behnaz Ziyadi & . Hamidreza Rezaei K. The role of organizational learning in innovation of active enterprises within the Ports and Maritime organization of Guilan province. Trends in Advanced Science and Engineering. 6 (1) : 64 -72,2012

34. Mehdi Aboutalebi salakojani & . Hamidreza Rezaei K. The Relationship between Emotional Intelligence and Mental Health of Employees. Trends in Social Science. 4(1) 51-57, 2012

35. Hamidreza Rezaei K. & bita akbar. Role of strategic facors in promoting entrepreneurship og manufacturing companies . international journal of business and behavioral sciences, 3(9): 69-77, 2013

36. Hamidreza Rezaei K. & homa hashemi. Study of Factors Affecting Job Satisfaction with Emphasis on Confidence, Motivation and Stress in Employees’ Tax Affairs Department of Guilan Province. Trends in Advanced Science and Engineering, 9(1): 2-11, 2013

37. Hamidreza Rezaei K. & mehdi zarrin hour. The impact of outcome and behavioral performance on sale forces performance. Singaporian journal of business, economics and management studies, 2(4): 92-97, 2013

38. Hamidreza Rezaei K. & Maliheh Masumi. Examining the impact of intellectual capital on employees job satisfaction ( Case Study:State Banks of Rasht). International Journal of Management and Humanity Sciences, 3(4): 1672-1677, 2014

 

مقالات: همایش ها

۱. ارائه مقاله " مدیریت اخلاق در بستر جهانی" در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت ، آذر ماه ۱۳۸۳

۲. ارائه مقاله " خوشه‌های صنعتی" در دومین همایش دانشجویی مدیریت ، برگزار شده توسط موسسه علمی – پژوهشی پژوها با همکاری دانشکده‌های مدیریت و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی .

۳. ارائه مقاله " تئوری خادمیت : پیش نیاز نهادینه کردن مشارکت در سازمان‌های ذینفع منابع طبیعی ایران " در کنفرانس ملی آینده جنگل‌های ایران . دانشگاه تهران اسفند ۱۳۸۴

۴. ارائه مقاله " بررسی اثرات گسترش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال با تاکید بر اشتغال فارغ التحصیلان بیکار  " در همایش تعاون ، آموزش و اشتغال  . دانشگاه الزهرا . اسفند ۱۳۸۴

۵. ارائه مقاله " سیر تحول عوامل مؤثر بر بهره‌وری در نظریه‌های دولت تا بهره‌وری سبز  " در همایش ملی تعالی سازمانی با رویکرد بهره‌وری سبز . گروه کارشناسان ایران  . بهمن ۱۳۸۵

۶. ارائه مقاله " سیر تحول نظریه‌های مدیریت دولتی با تاکید بر رویکرد خدمت‌دهی دولتی نوین  " در سمینار علمی انجمن مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت  . آذر ماه ۱۳۸۶

۷. ارائه مقاله " مطالعه خط مشی‌های دولتی در توسعه کارآفرینی" در اولین همایش ملی کارافرینی؛ فرهنگ و جامعه .آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رودهن .  اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

۸. ارائه مقاله " مدل و مفاهیم رهبری در توانمندسازی منابع انسانی با تاکید بر رهبری‌های تحول‌آفرین و موقعیتی" در دومین کنفرانس ملی توانمندسازی منابع انسانی ایران . بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران  . آذر ۱۳۸۷

۹. ارائه مقاله "  نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی" در اولین کنفرانس ملی رفتار شهروندی سازمانی. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . بهمن ۱۳۸۷

۱۰. ارائه مقاله "  مطالعه نقش دولت در خلق کارآفرینی و توسعه پایدار" در همایش منطقه‌ای توسعه کارآفرینی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی . ۱۳ و ۱۴ تیرماه ۱۳۸۸

۱۱. ارائه مقاله "  کارآفرینی زنان: راهی برای شکستن سقف شیشه‌ای" در همایش منطقه‌ای توسعه کارآفرینی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی . ۱۳ و ۱۴ تیرماه ۱۳۸۸

۱۲. ارائه مقاله " ضرورت اصلاح الگوی مصرف در کشور "در نخستین همایش اصلاح الگوی مصرف ( داخلی ). ۲۴ آذر ماه ۱۳۸۸

۱۳. ارائه مقاله " توانمندسازی کارکنان ایرانی از منظر فرهنگ ملی" در سومین کنفرانس ملی توانمندسازی منابع انسانی ایران . بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران. آذر ۱۳۸۸

۱۴. ارائه مقاله " نقش دولت الکترونیک در ایجاد تحولات ساختاری و بهبود ارائه خدمات به شهروندان" در دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار استان مازندران . آذر ۱۳۸۸

۱۵. ارائه مقاله " تبیین مدل‌های نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی و ارائه یک الگوی مفهومی برای ایران " در اولین همایش ملی کارآفرینی دانشگاه کاشان . اسفند ۱۳۸۸

۱۶. ارائه مقاله " بررسی جایگاه توانمندسازی منابع انسانی در سازمان­های معنوی" در چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی منابع انسانی ایران . بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران. آذر ۱۳۸۹

۱۷. ارائه مقاله " کارآفرینی، ضرورتی اجتناب ناپذیر در توسعه اقتصادی ایران" در اولین همایش ملی کارآفرینی. دانشگاه کاشان. اسفند ۱۳۸۸

۱۸. ارائه مقاله " جهانی شدن و خصوصی سازی" در اولین همایش ملی خصوصی سازی در ایران. دانشگاه آزاد اسلامی سمنان. خرداد ۱۳۹۰

۱۹. ارائه مقاله " خادمیت: رویکردی نوین در مدیریت دولتی" در اولین همایش ملی دولت شایسته و توسعه پایدار. دانشگاه آزاد اسلامی قزوین. اردیبهشت ۱۳۹۱

۲۰. ارائه مقاله " تبیین رابطه سرمایه فکری و خلق دانش در شرکت بیمه (مطالعه موردی: شعب بیمه ایران در استان گیلان)"، هجدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی بیمه و توسعه، پژوهشکده بیمه، ۸ آذرماه ۱۳۹۱.

۲۱. ارائه مقاله " عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه مهارت آموزان آموزش دیده در مراکز فنی و حرفه ای استان گیلان" ؛ اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مهارت آموزی و اشتغال در ایران؛ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ۱۳۹۲

۲۲. ارائه مقاله " مسئولیت اجتماعی شرکت: رویکردی اخلاقی در بازاریابی نوین" ؛ همایش ملی ارزش ها و اخلاقیات در مدیریت؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، آذرماه ۱۳۹۱

۲۳. ارائه مقاله " تبیین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان بانک های دولتی استان گیلان " ؛ همایش تازه های مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ؛ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱

۲۴. ارائه مقاله " تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی : بانک های دولتی شهر رشت ) " ؛ همایش تازه های مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ؛ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱

۲۵. ارائه مقاله " تبیین رابطه سرمایه فکری و خلق دانش در شرکت بیمه " ؛  هجدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی بیمه و توسعه.

۲۶. مقاله "هوش هیجانی  ؛ مفاهیم و رویکردها " ؛ همایش تازه های مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ؛ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱

۲۷. ارائه مقاله " تاثیر بکارگیری شیوه های مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی صنعت تولید قطعات خودرویی" ؛ نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، آذرماه ۱۳۹۲

۲۸. ارائه مقاله " نقش مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد شرکتهای تولید کننده قطعات خودرویی" ؛ نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، آذرماه ۱۳۹۲

۲۹. ارائه مقاله " ارزیابی تاثیر کیفیت درک شده بر وفاداری مشتریان با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی جنسیت مشتریان" ؛ اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار ؛ دانشگاه بوعلی سینا همدان، بهمن ماه ۱۳۹۲

۳۰. ارائه مقاله " مذهب عاملی تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده: مطالعه تجربی در بخش پوشاک" ؛ سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری ؛ کیش، اسفند ماه ۱۳۹۲

۳۱. ارائه مقاله " بررسی رابطه اعتبار برند با وفاداری مشتریان: مورد مطالعه مصرف کنندگان انواع نوشیدنی شهرستان رشت" ؛ هشتمین کنفرانس بین المللی برند ؛ مرکز همایش های رازی، بهمن ماه ۱۳۹۲

۳۲. ارائه مقاله " ارزیابی عملکرد" ؛ اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ؛ تهران، بهمن ماه ۱۳۹۲

۳۳. ارائه مقاله " تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی قابلیت نوآوری" ؛ اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ؛ تهران، بهمن ماه ۱۳۹۲

۳۴. ارائه مقاله " حافظه سازمانی و توانمنسازی کارکنان: مطالعه ای در اداره کل دادگستری استان گیلان" ؛ ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش ؛ مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی، اسفند ماه ۱۳۹۲

۳۵. ارائه مقاله " بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و یادگیری سازمانی (مطالعه موردی : شعب بانک ملی استان گیلان ) " ؛  اولین همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران ؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

۳۶. ارائه مقاله " تاثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی استان گیلان " ؛ همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری؛ دانشگاه مازندران ؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

۳۷. ارائه مقاله " بررسی رابطه بین توانمند سازی روانشناختی و یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان گیلان )" ؛ اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی ؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۳

۳۸. ارائه مقاله " تاثیر مبادله رهبر- پیرو بر هویت یابی سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان " ؛ اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی؛ ۳۱ خرداد۱۳۹۳

۳۹. ارائه مقاله " نقش انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت " ؛ اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۳

۴۰. ارائه مقاله " نقش جذب دانش در نوآوری سازمان صدا و سیمای استان گیلان " ؛ اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۳

۴۱. ارائه مقاله " تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتری با توجه به نقش گرایش های مذهبی مشتریان)" ؛ اولین همایش ملی بازاریابی ؛فرصت ها و چالش ها ؛ 10-۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

۴۲. ارائه مقاله " تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان)" ؛ کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱ ؛ ۱۶-۱۷ مرداد ۱۳۹۳

۴۳. ارائه مقاله " تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان)" ؛ نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه؛ شیراز، مهرماه۱۳۹۳

 

طرح های پژوهشی:

۱. تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال. ۱۳۸۸ (مجری)

۲. نقش رهبری معنوی در ارتقای عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد رشت

 

کتب چاپ شده:

۱. رضایی کلیدبری؛ حمیدرضا ؛ سعید باقرسلیمی و سجاد صالحی کردآبادی. بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران. تهران: انتشارات کیا پاشا، ۱۳۹۰ .

۱. رضایی کلیدبری؛ حمیدرضا؛ سعید باقرسلیمی و روح­ا.. علیخان گرگانی. بهره­وری منابع انسانی. رشت: انتشارات فرهنگ ایلیا، ۱۳۹۱

۳. رضایی کلیدبری؛ حمیدرضا؛ سعید باقرسلیمی و روح­ا.. علیخان­گرگانی. مقدمه­ای بر شایسته سالاری. تهران: انتشارات آذرخش ۱۳۹۱

۴. رضایی کلیدبری؛ حمیدرضا؛ فروغ رودگرنژاد و علیرضا قربانی. سیستم­های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته. تهران: انتشارات آذرخش ۱۳۹۲

۵. رضایی کلیدبری؛ حمیدرضا؛ روح الله علیخان گرگانی و علیرضا قربانی. سیستم­های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته (چاپ دوم). تهران: انتشارات آرماندیس ۱۳۹۳

 

سوابق آموزشی:

۱. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال ۱۳۹۳

۲. تدریس در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به مدت دو ترم

۳. تدریس در دانشگاه پیام نور رشت به مدت ۴ ترم

۴. تدریس در دانشگاه بین الملل انزلی به مدت ۶ ترم

 

 

افتخارات:

۱. کسب رتبه اول در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران ورودی ۱۳۷۹

۲. کسب رتبه اول دوره آموزشی در میان دانشجویان دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی ورودی ۱۳۸۱

۳. رتبه اول آزمون جامع در میان دانشجویان دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی ورودی ۱۳۸۱ با نمره ۱۹/۱۷

۴. پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و حسابداری سال ۱۳۹۳

 

آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴