انجمن های علمی

انجمن علمی اساتید دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه حسابداری

گروه مدیریت دولتی

گروه مدیریت صنعتی

۱-سرکار خانم قهرمانی

۲-سرکار خانم براری

۳-آقای دکتر خردیار

۱-آقای دکتر مراد رضایی دیزگاه

۲-آقای دکتر آزاده دل

۳-آقای دکتر رضایی کلیدبری

۱-آقای مهندس صوفی

۲-آقای دکتر فدایی

۳-آقای دکتر همایونفر

 

link های مرتبط:http://www.sid.ir

و Meral          http://link.springer.com/           سایت های معتبر علمی:  

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴