مدیر گروه

مدیر گروه مدیریت دولتی
نام و نام خانوادگی: مراد رضایی دیزگاه

اطلاعات تحصیلی:

دکتری مدیریت منابع انسانی

 

سوابق اجرایی:

هشت سال مدیر گروه مدیریت دولتی

سوابق پژوهشی:

مقالات: نشریات

- (مطالعه کیفیت خدمات و رضایت مراجعه کنندگان در سازمان های دولتی گیلان) دو ماهنامه ی توسعه انسانی پلیس – علمی ترویجی، بهمن و اسفند ۱۳۸۹

- (تاثیر راهبردهای مدیریتی در توانمندسازی روانشناختی کارکنان امور مالیاتی استان گیلان) نویسنده مسئول مراد رضایی- فصلنامه مدیریت- پژوهشگر ، علمی پژوهشی. سال هفتم ، شماره ۲۰ ، زمستان ۱۳۸۹

- (رابطه ابعاد مختلف عدالت سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک استان گیلان) نویسنده مسئول مراد رضایی- فصلنامه فراسوی مدیریت- علمی پژوهشی. سال چهارم شماره شانزدهم ، بهار ۱۳۹۰

- (بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات در بیمارستان های استان گیلان) نویسنده مسئول مراد رضایی دیزگاه- مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان- علمی پژوهشی . دوره ۲۰ شماره ۸۰ زمستان ۱۳۹۰ 

- (رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی در صنعت بیمه ایران در استان گیلان) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دانشگاه تربیت مدرس- علمی پژوهشی، دوره یک شماره۳ ،پاییز ۱۳۹۰

-Service Quality, Client Satisfaction and Client Personality in the Public Companies

Morad Rezaei D., Hamidreza Rezaei K., Hamidreza Alipour, Sajjad Salehi K.

Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran

Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(3): 483-491, 2011

ISSN 1991-8178

-High Performance Human Resource and Corporate Entrepreneurship: the Mediating

Role of Organizations Citizenship Behavior and Procedure Justice

M.R. Dizgah, Sh Gilaninia, H.R. Alipour, A. Asgari.

Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(3): 492-499, 2011

ISSN 1991-8178

-Human Capital Characteristics and Organizational Performance

1Morad Rezaee Dizgah, 1Hamid Reza Alipour, 1Mehrdad Goudarzvand Chegini and 2Amene

Falahati.

 Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(8): 803-809, 2011

ISSN 1991-8178

- Employee Empowerment and Organizational Effectiveness in the Executive Organizations

Morad Rezaei Dizgah, Mehrdad Goudarzvand Chegini, Farzin Farahbod, Sajjad Salehi Kordabadi

    J. Basic Appl. Sci. Res. 2011 1(9): 973-980

-Relationship between Job Satisfaction and Employee Job Performance in

Guilan Public Sector

Morad Rezaei Dizgah1; Mehrdad Goodarzvand Chegini2; Roghayeh Bisokhan3

J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(2)1735-1741, 2012

-Servent Leadership and Organizational trust: The Mediating Effect of The Leader Trust and Organizational Communication

Morad Rezaei Dizgah, Sajjad Salehi Kordabadi,Masome Shafiei,Somaye sabet.

Emerging Markets Journal.volume 1 (2012)ISSN 2158-8708

-Innovation: The Effect of Total Quality Management in

Insurance Industries of Guilan

Morad Rezaei Dizgah

TASE 1(2) 21-30, 2011

Journal homepage: http://www.sciroad.com/ntase.html

-Investigating relationship between empowerment

and organizational Commitment in public sector

of Guilan province

 Hamidreza Rezaee Klidbary, Morad Rezaee Dizgah٭ (Corresponding author)

 ISSN: 2251-6557

TASE 2(1) 42-48, 2011

Journal homepage: http://www.sciroad.com/ntase.html

Innovation characteristics and the organizational learning capabilities

and the E–business success

Morad Rezaee Dizgah,Mehrdad Godarzvand chegini, Abdolghani Mashayekhi

 ijcrb.webs.com

INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS

OCTOBER 2011,VOL 3, NO 6

 

مقالات: همایش ها

-7 International Conferences on Leadership, Technology, and Innovation Management. Held in Istanbul-turkey 2011.my presentation was “Servant leadership and organizational trust: the mediating effect of the leader trust and organizational communication”

- Tims-International conference ,Research in Management: Lessens for India, December 10-11.2011 Has Presented in absentia a paper entitled “Can Total Quality management be innovative?”.

-International conference on Technology, Innovation and Knowledge Management.Held on shiraz –Iran 2010 with title “Leadership style and Knowledge Management”.

 

 

طرح های پژوهشی:

-تاثیر راهبردهای مدیریتی در توانمندسازی روانشناختی کارکنان امور مالیاتی استان گیلان

-تاثیر اثربخشی خدمات معلولان بهزیستی استان گیلان

-بررسی روشهای اتقان اسناد هویتی استان گیلان

- بررسی عملکرد برونسپاری شرکتهای استان گیلان

- رابطه توانمندسازی و اثربخشی دستگاههای اجرایی استان گیلان

کتب چاپ شده:

کتاب اصول سرپرستی و برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی 

چاپ در دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت قرار دارد.

 

سوابق آموزشی:

از سال ۱۳۸۳ تدریس در دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت در مقطع کارشناسی و ارشد

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴