سرفصل دروس

سرفصل دروس دوره دکتری مدیریت مالی گرایش مهندسی مالی

سرفصل دروس دوره دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش های(بازاریابی- بازرگانی بین المللی- تجارت الکترونیکی- مدیریت استراتژیک- بازرگانی داخلی و کارآفرینی) ورودی ۹۶ به بعد

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار (گرایش های زنجیره تامین - بازاریابی - مالی)

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللی

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۷