درباره گروه

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

ردیف

رشته

گرایش

مقطع

مدیر گروه

اعضای هیأت علمی

۱

مدیریت بازرگانی

بازرگانی داخلی

بازاریابی

مدیریت مالی

مدیریت بیمه

مدیریت تحول

بین الملل

کارشناسی ارشد

دکتر ابراهیم چیرانی

۱-آقای دکتر ابراهیم چیرانی

۲-خانم دکتر نرگس دل افروز

۳-خانم دکتر مهدیه خدنگ

۴-خانم دکتر یلدا رحمتی

۵-آقای رضا آقاجان نشتایی

۶-آقای دکتر علی قلی پور سلیمانی

۷-خانم مریم حسن زاده

۸-آقای دکتر کامبیز شاهرودی

۹-آقای دکتر سید محمد شبگو منصف

۲

مدیریت بازرگانی

-

کارشناسی

 

 

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴