درباره گروه

گروه آموزشی مدیریت دولتی

ردیف

رشته

گرایش

مقطع

مدیر گروه

اعضای هیأت علمی

۱

 

 

 

 

 

۲

 

مدیریت دولتی

 

 

 

 

 

مدیریت دولتی

 

مدیریت نیروی انسانی

 

 

 

 

 

-

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

کارشناسی

آقای دکتر مراد

رضایی دیزگاه

۱-آقای دکتر سعید باقر سلیمی

۲-آقای دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

۳-آقای دکتر مراد رضایی دیزگاه

۴-آقای دکتر حمید رضا رضایی کلیدبری

۵-آقای دکتر فرزین فرحبد

۶-آقای دکتر محمد رضا آزاده دل

۷-آقای دکتر بیژن شفیعی

۸-آقای دکتر حسین گنجی نیا

۹-آقای مهران محبوب بشری

۱۰-آقای دکتر روح اله علیخان گرگانی

 

 

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴