سرفصل دروس

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری ورودی ۹۵ به بعد چارت ترمی دروس  با مدرک مرتبط  و مدرک غیر مرتبط

قابل توجه دانشجویان کاردانی: دانشجویان محترم رشته حسابداری قبل از مطالعه سرفصل دروس ابتدا فایل پیوست را مطالعه نمایند

سرفصل دروس دوره کارشناسی رشته حسابداری(سال ۹۲)-گرایش حسابرسی، جهت مشاهده به فایل پیوست مراجعه نمائید

سرفصل دروس دوره کارشناسی رشته حسابداری(سال۹۲)-گرایش مالیاتی، جهت مشاهده به  فایل پیوست مراجعه نمائید.

سرفصل دروس دوره کارشناسی رشته حسابداری(سال ۹۲)-گرایش دولتی ، جهت مشاهده به فایل پیوست مراجعه نمائید.

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد حسابداری،جهت مشاهده به فایل پیوست مراجعه نمائید.

سرفصل دروس دوره  دکتری حسابداری،برای مشاهده به فایل پیوست مراجعه نمائید.

سرفصل دروس دوره علمی-کاربردی مقطع (کارشناسی نا پیوسته)حسابداری،جهت مشاهده به فایل پیوست مراجعه نمائید

سرفصل دروس دوره کاردانی پیوسته رشته حسابداری-سال ۹۱ به بعد،جهت مشاهده به فایل پیوست مراجعه نمائید.

سرفصل دروس دوره کاردانی رشته حسابداری،جهت مشاهده به فایل پیوست مراجعه نمائید.