مدیر گروه

مدیر گروه حسابداری: دکتر سینا خردیار

http://kheradyar.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۳۹۴