درباره گروه

گروه آموزشی حسابداری

ردیف

رشته

گرایش

مقطع

مدیر گروه

اعضای هیأت علمی

۱

حسابداری

-

دکتری

آقای محسن ارچین

۱-آقای کیهان آزادی

۲-آقای محسن ارچین

۳-آقای محمد آقائی

۴-خانم صغری براری

۵-آقای دکتر سینا خردیار

۶-آقای حسن صادق پور

۷-آقای احمد قنبریان

۸-آقای محمد رضا وطن پرست

۹-خانم حسنا قهرمانی

 

 

 

 

 

۲

حسابداری

-

ارشد

"

۳

علمی کاربردی حسابداری

-

کاردانی پیوسته

"

۴

علمی کاربردی حسابداری

-

کارشناسی ناپیوسته

"

۵

حسابداری

-

کارشناسی

"

۶

حسابداری

-

کاردانی ناپیوسته

"

۷

حسابداری

حسابرسی

کارشناسی

"

۸

حسابداری

دولتی

کارشناسی

"

۹

حسابداری

مالیاتی

کارشناسی

"

 

 

آخرین ویرایش۱۶ دی ۱۳۹۹